top of page
เลือกจากแบบประกัน.png
เลือกประกัน จากแบบประกัน
ประกันชีวิต AIA ตัวแทนประกัน

คุ้มครองชีวิต

สร้างมรดกด้วยเงินก้อนเล็ก

Stacks of Coins

เก็บออมเงิน | คุ้มครองชีวิต

มีมูลค่าเวนคืน

Doctor Analyzing X-Rays

รับเงินก้อน เมื่อเจอโรคร้ายแรง

Paramedics

คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ

Financial Graphs

คุ้มครองชีวิต | ออมเงินลงทุน

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล | โรคร้ายแรง

Doctor Holding Patient's Hand

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

Hospital Corridor

นอนโรงพยาบาล มีเงินใช้

Happy Couple

คุ้มครองชีวิต | ออมเงินเกษียณ

bottom of page