top of page
Doctor Analyzing X-Rays
 ประกันโรคร้ายแรง 
ถ้ามีคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง
สมาชิกที่เหลือ จะมีความสุขไหม
อาจช่วยกันหาเงินทุกทาง
เพื่อเอามารักษาให้หาย

ประกันโรคร้ายแรง แตกต่างจากประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพช่วยออกค่ารักษาในโรงพยาบาล

ส่วนประกันโรคร้ายแรง มอบเงินก้อนให้ใช้

เพราะผู้ป่วยส่วนมาก ต้องใช้เงินช่วงรักษา

บางรายอาจลางานจนไม่มีรายได้

บางรายอาจต้องมีค่าใช้จ่ายๆ อื่นๆ

ที่นอกเหนือจากในโรงพยาลบาล

ตัวอย่าง ผู้ชาย อายุ 30 ปี

เบี้ยประกัน เพียงปีละ  1,970 บาท

หากเจอโรคร้ายแรงระดับต้น-ปานกลาง

รับเงินก้อน 400,000 บาท

หากเจอโรคร้ายแรงระดับรุนแรง

รับเงินก้อน 1,000,000 บาท

ประกันโรคร้ายแรง ประกันมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เชียงใหม่ ตัวแทนประกัน
โรคร้ายแรง
หากเจอแล้วได้รับเงินก้อน
ประกันมะเร็ง ประกันโรคร้ายแรง ประกันสุขภาพ AIA เชียงใหม่ ตัวแทนประกัน

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วางแผนการเงิน ลงทุน ประกัน ออมเงิน เกษียณ

สอบถาม + ซื้อประกันออนไลน์

bottom of page