top of page
Happy Couple
 ประกันบำนาญ 
มีเงินใช้หลังเกษียณได้อย่างมั่นคง
ลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท

ประกันบำนาญ ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

วางแผนเกษียณที่ดีไซน์ได้

รับบำนาญครั้งแรกได้ตั้งแต่อายุ 55-60 ปี

และได้รับบำนาญขั้นต่ำ 26 ปี

ประกันบำนาญ เกษียณ AIA เชียงใหม่ เชียงราย กรุงเทพ
ตัวอย่าง ผู้ชายอายุ 35 ปี
อยากมีบำนาญใช้ปีละ 120,000 บาท
(เดือนละ 10,000 บาท)
มีใช้ทุกๆ ปี ช่วงอายุ 60 - 85 ปี
ประกันบำนาญ เกษียณ เงินออม เชียงใหม่ กรุงเทพ ตัวแทนประกัน AIA ลำปาง
หากตอนอายุ 60-85 ปี อยากมีบำนาญ
ได้ปีละ 120,000 บาท (เดือนละ 10,000)
แต่ละอายุ ส่งเบี้ยปีละเท่าไหร่?
Annuity Fix_4.jpg

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วางแผนการเงิน ลงทุน ประกัน ออมเงิน เกษียณ

สอบถาม + ซื้อประกันออนไลน์

bottom of page