top of page
Doctor Holding Patient's Hand
 ประกันสุขภาพ 
แม้แต่แพทย์ชื่อดังระดับโลก
ก็บอกไม่ได้ว่าเราจะเจ็บป่วยเมื่อไหร่

ประกันสุขภาพ เป็นการซื้อความสบายใจ

หากเจ็บป่วยวันไหน

เจอกับค่ารักษาพยาบาลมากเท่าไหร่

ก็ยังสบายใจว่าทั้งครอบครัวจะไม่เดือดร้อน

ประกันสุขภาพ แบบแยกรายจ่าย
กรณีเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
ประกันสุขภาพ AIA ตัวแทนประกัน เชียงใหม่
ประกันสุขภาพ เชียงใหม่ ตัวแทนประกัน AIA

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วางแผนการเงิน ลงทุน ประกัน ออมเงิน เกษียณ

สอบถาม + ซื้อประกันออนไลน์

HS
ประกันสุขภาพ แบบแยกรายจ่าย
ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
ประกันสุขภาพ OPD ผู้ป่วยนอก เชียงใหม่ ตัวแทนประกัน
HSX
ประกันสุขภาพ ตัวแทนประกัน AIA เชียงใหม่ OPD

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วางแผนการเงิน ลงทุน ประกัน ออมเงิน เกษียณ

สอบถาม + ซื้อประกันออนไลน์

ประกันสุขภาพ แบบเหมาจ่าย
หากเจอโรคร้ายแรงที่ระบุ
ความคุ้มครองเพิ่ม x 2
ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย เชียงใหม่ AIA ตัวแทนประกัน
ประกันสุขภาพ ตัวแทนประกัน AIA OPD ผู้ป่วยนอก
หากเจอโรคร้ายแรงที่ระบุ
คุ้มครองต่อรอบปีกรมธรรม์เพิ่ม x 2

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วางแผนการเงิน ลงทุน ประกัน ออมเงิน เกษียณ

สอบถาม + ซื้อประกันออนไลน์

ประกันสุขภาพ AIA เหมาจ่าย โรคร้ายแรง เชียงใหม่
HealthHappy
ประกันสุขภาพ VIP ทั่วโลก
คุ้มครองปีละ 60 - 120 ล้านบาท
InfiniteCare
ประกันสุขภาพ ทั่วโลก Infinite Care Medix
AIA Infinite Care ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย ทั่วโลก Medix
AIA Infinite Care ประกันสุขภาพ เชียงใหม่ ตัวแทนประกัน Medix

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วางแผนการเงิน ลงทุน ประกัน ออมเงิน เกษียณ

สอบถาม + ซื้อประกันออนไลน์

bottom of page