top of page
Love and Happiness
 กลัวเสียชีวิตทิ้งคนที่รัก? 
ถ้าวันนี้เราเป็นอะไรไป
คนที่เรารักจะอยู่กันอย่างไร?

เราได้ทิ้งหนี้สินกี่บาทไว้ให้ครอบครัวลำบาก

คู่ชีวิต พ่อแม่ของเรา มีเงินใช้กี่ปี

ลูกเราจะมีเงินเรียนจบปริญญาตรีไหม

สูตรคร่าวๆ ชีวิตเราควรมีความคุ้มครองชีวิตกี่บาท

(หนี้สินทั้งหมดเท่าไหร่)

+

(ค่าเลี้ยงดูคู่ชีวิต / พ่อแม่

คูณจำนวนปีที่อยากดูแลเขา)

+

(ค่าใช้จ่ายจนบุตรทุกคนจบปริญญาตรี)

=

ความคุ้มครองชีวิตที่เราควรมี

แบบประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิต
มีให้เลือกดังนี้
ประกันชีวิต AIA ตัวแทนประกัน

คุ้มครองชีวิต

สร้างมรดก

Stacks of Coins

คุ้มครองชีวิต

เก็บออมเงิน

Financial Graphs

คุ้มครองชีวิต

ออมเงินลงทุน

Paramedics

คุ้มครองชีวิต

กรณีอุบัติเหตุ

bottom of page